Egypt knew no Pharaohs nor Israelites By Ashraf Ezzat